WELLEK PHARMA สาขา ระยอง ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน

เงื่อนไขการใช้บริการ

กฏหมายที่บังคับใช้

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการเข้าชมเว็ปไซต์นี้ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

  • เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง ซึ่งได้รับความ คุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ สิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของบริษัท เวลเล็คฟาร์มา จำกัด เท่านั้น

  • ผู้เข้าชมและหรือ ผู้ใช้เว็ปไซต์ เป็นที่ทราบว่า บริษัท เวลเล็คฟาร์มา จำกัด เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และสัญลักษณ์ ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายบริการต่างๆที่ปรากฏบนเว็ปไซต์นี้ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่นั้น ผู้เข้าชมและหรือ ผู้ใช้เว็ปไซต์ไม่มีสิทธินำเครื่องหมายการค้า และสัญลักษณ์ ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายบริการต่างๆที่ปรากฏบนเว็ปไซต์ดังกล่าว ไปทำซ้ำ ดัดแปลงโดยวิธีการอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในลักษณะใดๆก็ตามโดยไม่ได้รับการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทเวลเล็คฟาร์มา จำกัด

การปฏิเสธการรับผิดและข้อจำกัดการรับผิด

  • บริษัทเวลเล็ค ฟาร์มา จำกัดไม่รับรอง/รับประกัน เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม รวมถึงการที่ไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นที่เป็นอันตรายต่อข้อมูลของผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็ปไซต์ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือปริยาย

  • เนื้อหาและข้อมูลใดๆที่ปรากฏในเวปไซต์ทั้งตัวอักษรและตัวเลขต่างๆนั้น ทางบริษัท เวลเล็ค ฟาร์มา จำกัด จะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

  • ข้อมูลสินค้าหรือบริการต่างๆที่อยู่ในเว็ปไซต์ของบริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ การทันกาลทันเวลาหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูลสินค้าและรูปแบบแผนผังใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บนเว็ปไซต์นี้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม บริษัท เวลเล็ค ฟาร์มา ไม่มีความรับผิดและไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้งานเว็ปไซต์ของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่รับประกันใดๆเกี่ยวกับรายงานข้อมูล และความทันสมัยอยู่เสมอของข้อมูลและราคาในเว็ปไซต์

  • ข้อตกลงที่ทางบริษัท เวลเล็ค ฟาร์มาจำกัด สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการทำธุรกรรมใดๆที่ท่านทำผ่านทางเว็ปไซต์ของทางบริษัทนี้ โดยท่านยินยอมเป็นกรณีพิเศษว่า บริษัทเวลเล็ค ฟาร์มา จำกัดจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำดังกล่าว